Algemene Voorwaarden

I Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voor de verkoop en levering van kunst en design en het verlenen van diensten door Riddim Record Store, aan alle afnemers (hierna te noemen “afnemer”).

2. Afwijkingen van deze voorwaarden, dan wel voorwaarden van afnemer zijn alleen gelding indien en voor zover deze schriftelijk door Riddim Record Store zijn aanvaard.

3. De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

II Aanbiedingen: totstandkoming van overeenkomsten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn door Riddim Record Store gedane aanbiedingen vrijblijvend en steeds gebaseerd op de door afnemer verschafte gegevens en op uitvoering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.

2. Iedere door Riddim Record Store gedane prijsopgave of aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na deze periode vervallen aanspraken welke voortvloeien uit deze opgave.

III Overeenkomsten

1. Opdrachten worden eerst bindend en overeenkomsten komen eerst tot stand nadat Riddim Record Store de schriftelijke en ondertekende opdrachtbevestiging heeft afgegeven aan de afnemer. Wijzigingen, in-of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zijn eveneens slechts bindend indien zij door Riddim Record Store schriftelijk zijn bevestigd.

2. Afspraken met- of toezeggingen of mededelingen door werknemers van Riddim Record Store zijn eerst bindend nadat deze namens Riddim Record Store door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien tijdens de installatie wijzigingen optreden ten opzichte van de afspraken zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging dient tussen afnemer en Riddim Record Store afstemming plaats te vinden ten aanzien van de eventueel ontstane meer of minder kosten.

IV Prijzen

1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW (omzet belasting) tenzij anders aangegeven.

2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Riddim Record Store gerechtigd de desbetreffende extra kosten aan de afnemer in rekening te brengen. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

V Levering

1. Levering zal plaatsvinden aan het in de opdracht genoemde adres, of door afnemer indien gewenst, afgehaald worden. Bij het laatste is de afnemer zelf aansprakelijk voor in- en uitlading en transport en al hetgeen daarvoor noodzakelijk is.

2. Door Riddim Record Store opgegeven levertijden dienen (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven) te worden beschouwd als indicatief en zijn niet bindend. Hoewel Riddim Record Store al het redelijke in het werk zal stellen om door haar opgegeven levertijden in acht te nemen, kan afnemer aan overschrijding daarvan geen enkel recht ontlenen, met name niet op schadevergoeding, annulering van de opdracht of niet nakoming, dan wel opschorting van een zijner verplichting.

3. Levertijden gaan in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle benodigde gegevens door Riddim Record Store en afnemer zijn ontvangen. Levertijden worden verlengd met de tijd dat afnemer te laat is met de nakoming van enige verplichting jegens Riddim Record Store.

4. Zodra de goederen gereed zijn voor verzending zal Riddim Record Store daarvan kennisgeven aan afnemer. De goederen gelden als geleverd zodra zij aan het in de opdracht genoemde adres zijn bezorgd of door afnemers zijn afgehaald. Indien afnemer na ontvangst van voornoemde kennisgeving niet bereid of in staat is de goederen in ontvangst te nemen zal Riddim Record Store de betreffende goederen voor afnemer bewaren en opgeslagen houden tot dat aflevering mogelijk is; in dat geval gelden de goederen als geleverd vanaf het moment der kennisgeving. Alle kosten aan de opslag verbonden komen voor rekening van de afnemer en het risico voor beschadiging, verlies, diefstal of tenietgaan van de goederen rust geheel bij afnemer. Riddim Record Store behoudt zich het recht de goederen in meer dan een (1) zending af te leveren.

VI Productkennis

1. Afnemer erkent en begrijpt dat Riddim Record Store adequate informatie over de te leveren producten kenbaar heeft gemaakt aan afnemer en deze gewezen heeft op alle risico’s bij gebruik van de afgenomen producten.

2. Afnemer erkent en begrijpt de aard en werking van de geleverde producten.

3. Afnemer erkent en begrijpt dat hiermee bijzondere, buiten Riddim Record Store gelegen, technische problemen kunnen optreden.

VII Risico- en eigendomsovergang

1. Zodra goederen zijn afgeleverd aan het in de opdracht aangegeven adres of afgehaald door afnemer gaat het risico voor beschadiging, verlies of tenietgaan daarvan over op de afnemer.

2. Onverminderd het hiervoor bepaalde gaat het eigendom van de geleverde goederen eerst over nadat daarvoor door Riddim Record Store volledige betaling is ontvangen en afnemer ook aan alle overige verplichtingen jegens Riddim Record Store heeft voldaan.

3. Afnemer zal verplicht zijn de geleverde goederen zolang het eigendom daarvan nog bij Riddim Record Store berust, zorgvuldig te behandelen en te onderhouden en te verzekeren tegen risico’s van beschadiging, verlies of tenietgaan.

4. Afnemer zal niet bevoegd zijn geleverde goederen, zolang het eigendom daarvan nog bij Riddim Record Store berust, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te vervreemden, verpanden, in eigendom tot zekerheid over te dragen dan wel op andere wijze aan derden enig recht of aanspraak daarop te verlenen.

5. Afnemer is verplicht tegenover derden (zoals beslag leggende schuldeisers) steeds ondubbelzinnig te doen blijken van de eigendomsrechten van Riddim Record Store die voortvloeien uit de voorgaande leden, zodra het gevaar bestaat dat deze derden de betrokken goederen als eigendom van afnemer gaan beschouwen en Riddim Record Store steeds onverwijld kennis te geven van zijn eventueel faillissement, aanvraag tot surseance van betaling, beslag op (een deel van) zijn vermogen dan wel andere omstandigheden waaronder het voor Riddim Record Store van belang kan zijn haar vorenbedoelde eigendomsrechten geldend te maken.

6. Onverminderd haar overige rechten zal Riddim Record Store te allen tijde onherroepelijk gemachtigd zijn om de haar op grond van de voorgaande bepalingen in eigendom toebehorende goederen weer tot zich te nemen als afnemer enige verplichting jegens Riddim Record Store niet of niet tijdig mocht nakomen.

VIII Betaling

1. Alle facturen dienen, zonder korting of schuldvergelijk, contant te worden voldaan of de betaling dient naar een door Riddim Record Store aangegeven bank –of girorekening te worden overgeschreven uiterlijk voor oplevering of afhalen van de goederen tenzij anders is overeengekomen. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien afnemer met enige betaling in gebreke blijft, zal over het achterstallig bedrag zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 1% per maand of gedeelte van de maand, te rekenen vanaf de vervaldatum, onverminderd alle overige rechten van Riddim Record Store.

3. Ongeacht de overige betalingsvoorwaarden zal Riddim Record Store te allen tijde het recht hebben om bij aflevering van de goederen kontante of gelijktijdige betaling te verlangen, dan wel alvorens tot levering of verdere uitvoering van werkzaamheden over te gaan, van afnemer genoegzame zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. Als een dergelijke zekerheid wordt gevraagd zal de levertijd worden verlengd met de tijdsduur gelegen tussen de dag waarop de zekerheid wordtgevraagd en die waarop deze werd verkregen.

IX Overmacht

1. Indien Riddim Record Store door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen (verder) na te komen zal zij deswege jegens afnemer niet aansprakelijk zijn en het recht hebben zonder enige verplichting tot schadevergoeding hetzij de overeenkomst te annuleren hetzij de uitvoering daarvan op te schorten voor zolang de overmacht voortduurt.

2. Onder overmacht wordt in deze verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Riddim Record Store die uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, vijandigheden, oproer, overheidsmaatregelen, brand, explosie, storm, overstroming, stakingen, transportmoeilijkheden, invoer-, uitvoer- of doorvoerverboden, niet of niet tijdige levering door leveranciers en stroomuitval.

X Reclames

1. Uiterlijk waarneembare beschadigingen, tekorten of afwijkingen van de opdracht dienen binnen acht (8) dagen na levering van de goederen schriftelijk aan Riddim Record Store te worden gemeld op straffe van verval van alle aanspraken.

2. Riddim Record Store verleent op de door haar geleverde producten dezelfde garantie als de leverancier van de betreffende producten, zodat Riddim Record Store niet aan meer gehouden kan worden dan uit de betreffende fabrieksgarantie voortvloeit.

3. Garantie-aanspraken moeten door afnemer schriftelijk bij Riddim Record Store worden ingediend zodra het gebrek zich heeft gemanifesteerd.

4. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien:
a. afnemer zijn verplichtingen jegens Riddim Record Store niet nakomt.
b. afnemer zonder toestemming van Riddim Record Store aan de producten werkzaamheden verricht of laat verrichten of daaraan wijzigingen aanbrengt.
c. afnemer de producten niet op de juiste wijze gebruikt en onderhoudt, instructies niet naleeft of op andere wijze door eigen of door derden toedoen, de gebreken of storingen heeft veroorzaakt.
d. afnemer de producten aan derden overdraagt of in gebruik geeft.

5. Voor de uitvoering van de garantiewerkzaamheden dienen de goederen op kosten van de afnemer aan het door Riddim Record Store opgegeven adres te worden bezorgd.

6. Door reparaties die onder de garantie vallen wordt de garantietermijn niet verlengd.

7. Als afnemer aanspraak maakt op garantie en later blijkt dat Riddim Record Store geen garantie-verplichting had, zullen de door Riddim Record Store ter zake gemaakte kosten door afnemer dienen te worden vergoed.

8. Riddim Record Store zal verder niet aansprakelijk zijn voor gebreken, storingen of andere afwijkingen in de door haar geleverde producten dan als in dit artikel vermeld.

9. Kosten voor verpakking en transport naar de betreffende leverancier of fabrikant alsmede de kosten voor verzekering tijdens transport kunnen te alle tijden in rekening worden gebracht bij de afnemer.

XI Specificaties

1. Alle in een opdracht begrepen producten en diensten worden door Riddim Record Store geleverd overeenkomstig de uitvoering en specificaties daarvan als geldend ten tijde van de aanbieding.

2. Riddim Record Store behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling aan afnemer veranderingen aan te brengen in de uitvoering of specificaties voor zover dit:
a. geen wezenlijke invloed heeft op de functionele werking van de producten.
b. noodzakelijk is in verband met veiligheidseisen, dan wel.
c. plaats moet vinden om aan de producten-specificaties te voldoen.

3. Riddim Record Store zal echter niet gehouden zijn wijzigingen die door haar na de offerte datum worden aangebracht in de uitvoering of specificaties eveneens toe te passen in reeds geoffreerde, bestelde of afgeleverde producten.

4. Riddim Record Store zal al het mogelijke verrichten om de nauwkeurigheid van technische gegevens en beschrijvingen betrekking hebbend op de geleverde goederen te verzekeren; Riddim Record Store zal echter niet aansprakelijk zijn voor welke schade of welk nadeel dan ook welke ontstaan ten gevolge van enigerlei fout of weglating in deze technische gegevens of beschrijvingen.

XII Aansprakelijkheid

1. Riddim Record Store zal jegens afnemer ter zake van de uitvoering van enige door haar aangedane overeenkomst geen andere of verder aansprakelijkheid hebben, ongeacht uit welken hoofde, dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is erkend.

2. Riddim Record Store zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade zoals bedrijfsstagnatie, winstderving, renteverliezen en andere soorten van gevolgschade.

3. De aansprakelijkheid van Riddim Record Store zal nimmer het bedrag van de opdracht/levering overstijgen.

4. Afnemer zal Riddim Record Store dienen te vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voorvloeien uit – of verband houden met de uitvoering van overeenkomsten als voorheen bedoeld.

5. Riddim Record Store kan niet aansprakelijk worden gesteld indien afnemer de producten niet op de juiste wijze gebruikt en onderhoudt, instructies niet naleeft of op andere wijze door eigen of door derden toedoen, gebreken of storingen heeft veroorzaakt.

XIII Ontbinding

1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Riddim Record Store gerechtigd de overeenkomst met afnemer zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of verder niet uit te voeren of deze uitvoering op te schorten indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen,
komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf staakt of aan derden overdraagt, wordt ontbonden of op zijn goederen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, een en ander onverminderd haar recht om nakoming te vorderen en onverminderd haar rechten op vergoeding van de schade die door voornoemde omstandigheden wordt veroorzaakt.

2. Afnemer zal in gebreke zijn door de enkele niet-nakoming van enige verplichting zonder dat daartoe een nadere in gebreke stelling is vereist.

XIV Algemeen

1. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten waarop deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar.

2. Alle kosten die Riddim Record Store naar haar oordeel zal dienen te maken tot behoud of ter uitoefening van haar rechten jegens afnemer, zowel in- als buiten rechte komen ten laste van afnemer.

3. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden alsmede alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

© Copyright 2019 - 2024 | Riddim Record Store | Alle Rechten Onder Voorbehoud

Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | Cookie Beleid
Vindt Ons Ook Hier